ໂທລະສັບ: 856 21 228 000
ທີ່ຢູ່: Dongpalane Rd, Vientiane, Laos